PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW
w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

Uwaga

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

W naszej Parafii Sakrament Chrztu sprawowany jest
w I i III niedzielę miesiąca, Boże Narodzenie i Wielkanoc - podczas Mszy św. o godz. 13.oo (poza Okresem Wielkiego Postu) => w wakacje (lipiec - sierpień) o godz. 11.3o

Udzielany jest dzieciom zamieszkałym na terenie naszej Parafii (niekoniecznie zameldowanych). Rodzice dziecka powinni trwać w sakramentalnym związku małżeńskim. Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami po przyjęciu bierzmowania, w wieku przynajmniej 16 lat.

Obowiązkowe przygotowanie Rodziców przed Chrztem dziecka
(i w miarę możliwości chrzestnych)
piątek godz. 19.15 - Sala Bialanek (wejście do kościała od strony Domu Parafialnego)

Wymagane dokumenty:
Metryka urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego; Zaświadczenie konkordatowe lub metryka ślubu kościelnego rodziców dziecka; Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych; Zaświadczenia o odprawionym sakramencie pokuty (przed uroczystością chrztu).

Spisanie aktu chrztu
W tygodniu poprzedzającym udzielenie chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej jedno z rodziców. Brakujące dokumenty chrzestnych i ich podpisy należy złożyć w niedzielę 15 minut przed Msza św. (godz. 12.40) w zakrystii kościoła. Do chrztu konieczna jest "biała szatka" i świeca chrzcielna.

Dopuszczenie dzieci do Sakramentu Chrztu
"Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników." ( Obrzędy Chrztu dzieci, s. 20 ).

KPK kan. 868 Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują.
2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane po katolicku ; jeśli jej zupełnie nie ma, CHRZEST NALEŻY ODŁOŻYĆ.

Obowiązki Rodziców dziecka
Przygotowanie do świadomego udziału w życiu Kościoła jest sprawą dużej wagi. Dlatego Rodzice powinni przemyśleć i przemodlić decyzję ochrzczenia swego dziecka, aby byli pewni, że przykładem swojego życia będą prowadzili je do dojrzałej wiary.

Wychowanie w wierze oznacza
doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez:

przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół Katolicki,

nauczenie dziecka modlitwy,

posyłanie na naukę religii w Szkole,

doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii (Msza św. niedzielna),

i do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

Rodzice chrzestni i ich obowiązki

Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest posiadał chrzestnego. Chrzestnym według Prawa Kanonicznego (kan. 874 § 1) może być tylko ten, kto:

jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania (min. 16 lat ),

sam już przystąpił do Sakramentu Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii

oraz należy do Kościoła Katolickiego i żyje zgodnie z nauką Chrystusa (przystępuje regularnie do sakramentów św.).

Zadaniem duszpasterza jest sprawdzenie, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół.

Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim, osób nie chodzących do kościoła oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację.

Przygotowanie do

Sakramentu Chrztu Świętego dzieci

dla rodziców bez sakramentalnego związku małżeńskiego

Gdy rodzice są związani kontraktem cywilnym (z przeszkodami kanonicznymi).

Jeżeli rodzice żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny) i nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych (węzeł małżeński, tzn. wcześniejsze małżeństwo sakramentalne przynajmniej jednego z partnerów), a jednak praktykują wiarę w tym, co jest dla nich możliwe , i złożą oświad­czenie (a wraz z nimi chrzestni), że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej, wówczas może być ono ochrzczone.

Gdy rodzice są związani kontraktem cywilnym (bez przeszkód kanonicznych) lub żyją w konkubinacie .

Gdy o chrzest dziecka proszą rodzice nie związani sakramentem małżeństwa, Kościół czuje się szczególnie zobowiązany wezwać tych ludzi do odnowy duchowej. Interes" duchowy dziecka leży w tym, żeby jego rodzice byli możliwie blisko Chrystusa, bo tylko wówczas mogą dawać swojemu dziecku prawdziwe świadectwo wiary.

Tymczasem rodzice nie mający ślubu kościelnego znajdują się w sytuacji niewątpliwie niezgodnej z wolą Chrystusa .

W przypadku gdy ludzie ci nie mają istotnych przeszkód kanonicznych do zawarcia małżeństwa, Kościół ma prawo oczekiwać od nich, że przybliżą się do Chrystusa przynajmniej tyle, na ile jest to aktualnie możliwe.

Obowiązkiem księdza jest, by małżonkom, którzy nie mają przeszkód prawnych zaproponował najpierw zawarcie małżeństwa. Bo ani chrzest, ani ślub nie jest "moją osobistą sprawą". To sprawa całej wspólnoty Kościoła. Tak jak wspólne życie w tzw. konkubinacie to nie "mój prywatny interes" tylko kwestia o wiele poważniejsza. Dotyczy bowiem zgorszenia, nieuczciwości, fałszowania prawdy o człowieku i jego powołaniu do życia w rodzinie. Temu kto chce nosić miano chrześcijanina nie może to być obojętne.

W naszej Parafii na Chrzest dzieci rodziców nie związanych sakramentem małżeństwa

można wyrazić zgodę tylko pod warunkiem odbycia przez rodziców i chrzestnych kursu przygotowującego .

Chrzest odbywa się raz na kwartał

- w wyznaczoną przez ks. proboszcza niedzielę

- po Mszy św. o godz. 13.oo.

W miesiącach: - styczeń - maj - wrzesień - listopad.

Kurs składa się z trzech spotkań , które odbywają się w terminie ustalonym z księdzem prowadzącym to przygotowanie.

Pozwolenie na chrzest w innej Parafii - wydawane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadklach - można uzyskać po odbyciu kursu przygotowawczego.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Wszyscy kandydaci do bierzmowania, którzy kończą przygotowanie do tego sakramentu mają spotkanie 9 października 2012r. we wtorek o godz. 19.oo w kościele.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa sie w parafii zamieszkania. Zwyczajowo rozpoczyna sie ono w drugiej klasie gimnazjum podczas rekolekcji wielkopostnych. Kolejne spotkania maja miejsce w klasie trzeciej. Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się po wakacjach. Warunki niezbędne do przyjęcia sakramentu bierzmowania: - wiek: minimum 16 lat; - uczęszczanie na lekcje religii; - ukończony kurs przygotowujący; - stan łaski uświęcającej; Do ważnego przyjęcia bierzmowania wymagany jest świadek, którym może zostać osoba już bierzmowana. Zwyczajowo kandydat w czasie bierzmowania przyjmuje imię, które jest imieniem świętego lub błogosławionego ważnego dla kandydata ze względu na jego praktykowanie wiary i sposób życia. Ma on być patronem osoby bierzmowanej. Osoby dorosłe, które ukończyły juz naukę w szkole do bierzmowania mogą przygotować sie w dwojaki sposób: 1. W parafii podczas indywidualnych spotkań; 2. W ośrodku diecezjalnym. Na przygotowanie w ośrodku diecezjalnym należy uzyskać skierowanie z parafii zamieszkania. Po odbytym przygotowaniu kandydat otrzymuje w parafii zamieszkania zaświadczenie, które upoważnia do przyjęcia sakramentu bierzmowania w kościele św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży. Bez tego zaświadczenia bierzmowanie nie będzie udzielone. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest metryka chrztu.

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII - I KOMUNIA ŚWIĘTA

Zwyczajowo do pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci uczące sie w drugiej klasie szkoły podstawowej, które biorą udział w lekcji religii. Przygotowanie jest prowadzone w parafii zamieszkania, a nie w parafii, na terenie, której znajduje sie szkoła. Na przygotowanie poza parafia konieczna jest pisemna zgoda Proboszcza parafii zamieszkania. Przygotowanie, oprócz lekcji religii w szkole, gdzie program nauczania jest dostosowany - odbywa sie raz w miesiącu dla dzieci - na Mszach świętych w niedziele o godz. 11.30 i raz w miesiącu dla rodziców - podczas katechez w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 19.00. W naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa sie w soboty w maju. Przygotowanie dorosłych do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa sie indywidualnie.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa w kościele parafialnym należy zarezerwować termin uroczystości i najpóźniej trzy miesiące przed data ślubu potwierdzić go. Zwyczajowo miejscem zawierania sakramentu małżeństwa jest parafia zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej. W przypadku ślubu poza parafia zamieszkania wszelkie formalności przedślubne załatwiane są w parafii i kończą sie wydaniem licencji. W kancelarii parafialnej należy zgłosić sie nie wcześniej niż trzy miesiące przed data ślubu z kompletem dokumentów celem spisania protokółu kanonicznego, który jest równocześnie zgłoszeniem sie na zapowiedzi. Zapowiedzi są głoszone w parafiach zamieszkania narzeczonych. Do spisania protokółu kanonicznego konieczna jest obecność obojga narzeczonych Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa konkordatowego (kanoniczne ze skutkami cywilno-prawnymi) składane w kancelarii parafialnej: * odpis aktu chrztu wydany w parafii, gdzie miał miejsce chrzest z adnotacja "do ślubu kościelnego" z wpisem dotyczącym sakramentu bierzmowania; * zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa ("konkordatowe") wydane przez Urząd Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych; (oba te dokumenty są ważne trzy miesiące od daty wydania. Ich ważność nie może upłynąć przed data ślubu. Stwierdzają one stan wolny narzeczonych.) * Zaświadczenia o ukończeniu kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa; * dowody osobiste narzeczonych. Spisanie aktu małżeństwa i złożenie podpisów w księgach metrykalnych odbywa się w kancelarii parafialnej w tygodniu, w którym zawierane jest małżeństwo (od wtorku do piątku). Do spisania aktu małżeństwa konieczne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Świadkiem musi być osoba pełnoletnia. Przed złożeniem podpisów świadek musi okazać dowód tożsamości. Po zawarciu sakramentu małżeństwa małżonkowie otrzymują jego urzędowe potwierdzenie podpisane przez Kaplana, który związek pobłogosławił. Fakt zawarcia małżeństwa zgłaszany jest przez parafie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu, skąd po 7 dniach od daty ślubu można otrzymać akt małżeństwa (cywilny).

UWAGA!!! Wszystkie terminy kursów przedmałżeńskich są na stronie internetowej archidiecezji.

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach

 

Kurs Przedmałżeński

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej - narzeczonej lub narzeczonego - przynajmniej trzy miesiące przed ślubem w celu:

- rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu,

- ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej

- i załatwienia wstępnych formalności.

Miesiąc przed ślubem ponownie powinni przyjść do kancelarii w celu spisania Protokółu Badania Kanonicznego i zgłoszenia zapowiedzi do wygłoszenia.

Na początku tygodnia przed terminem ślubu narzeczeni winni wstawić się w kancelarii w celu spisania Aktu Małżeństwa i omówienia bezpośrednich przygotowań do uroczystości.

Należy zgłosić się wtedy

- do Siostry Zakrystianki w celu ustalenia Jej wynagrodzenia oraz sprawy dekoracji kościoła (np. zakupu kwiatów).

- do p. Organisty także w celu ustalenia wynagrodzenia.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa.

1/ Metryka Chrztu.

(Jeżeli narzeczeni ochrzczeni są w innej parafii, niż ta do której się zgłosili).

Potrzebna jest ona przede wszystkim do stwierdzenia faktu chrztu; pośrednio wskazuje stan wolny - dlatego obowiązuje trzymiesięczny termin wsteczny.

2/ Świadectwo Bierzmowania

- powinno znajdować się na Metryce Chrztu.

3/ Świadectwo udziału w Kursie Przedmałżeńskim i Poradni Rodzinnej.

4/ Dowody Osobiste Narzeczonych.

Zapowiedzi przedślubne.

Zapowiedzi są publicznym ogłoszeniem zamierzonego małżeństwa wobec miejscowej wspólnoty parafialnej.

Ogłoszenie zapowiedzi będzie możliwe dopiero po:

- spisaniu Protokółu Kanonicznego Badania Narzeczonych,

- przedstawieniu świadectwa katechezy przedmałżeńskiej

- i wykazaniu się znajomością podstawowych zasad wiary, zasad życia chrześcijańskiego oraz podstawową umiejętnością modlitwy.

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI POGRZEB

Prawo do chrześcijańskiego pogrzebu

Każdy z członków Ludu Bożego ma prawo do chrześcijańkiego pogrzebu, który jest widomym znakiem przynależności do Kościoła, a ponadto stanowi to dowód troski Kościoła i zarazem duchową pomoc dla zmarłego wyrażającą się w modlitwie wstawienniczej.

Przynależność do Kościoła wyraża się w praktyce wiary i przyjmowaniu sakramentów - oraz śmierć w stanie Łaski Uświęcającej.

Instrukcja Liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski

o pogrzebie i modlitwach za zmarłych

p.5 Liturgia pogrzebu ma ścisły związek z przeżyciami wiernych. Jej celem jest nie tylko modlitwa za zmarłego, lecz także obudzenie wiary i nadziei członków jego rodziny i uczestników pogrzebu.

p.8 Przygotowując obrzędy pogrzebu, należy uwzględnić życie zmarłego i okoliczności jego śmierci.

p. 14 Pogrzeb jawnych grzeszników i wiernych, którzy do śmierci żyli w niesakramentalnym małżeństwie. Do znaków pokuty, które uprawniają do chrześcijańskiego pogrzebu - a których istnienie potwierdzają wiarygodni świadkowie - należą:

- prośba o kapłana (choćby nie zdążył przybyć),

- wzbudzenie zewnętrzne aktu żalu np. przez bicie się w piersi, ucałowanie krzyża, przeproszenie za dane zgorszenie itp.

Pozbawieni prawa do kościelnego pogrzebu

Odmawia się pogrzebu kościelngo jedynie tym, którzy nie wyrazili przed śmiercią żadnych oznak pokuty.

Poza drastycznymi wypadkami - należy wtedy ograniczać znaki okazałości zewnętrznej uroczystości pogrzebowej (np. bez bicia w dzwony, "Msza cicha", lub Msza św. po pogrzebaniu ciała na cmentarzu) co jest wyrazem dezaprobaty w stosunku do tych, którzy nie utrzymywali za życia żywej więzi z Kościołem.

 

POGRZEB W NASZEJ PARAFII

Do kancelarii parafialnej Rodzina zmarłego(ej) zgłasza się w celu :

- ustalenia terminu i godziny pogrzebu

- wpisania do księgi zmarłych

- ustalenia warunków odprawienia nabożeństwa i odprowadzenia na cmentarz

- lub otrzymania potwierdzenia o możliwości katolickiego pogrzebu

Przynieść ze sobą należy :

1/ - Akt Zgonu (z USC)

2/ - ewentualnie zaświadczenie o udzielonych sakramentach

E- mail: Webmaster GG 4960338 Wa-wa. Czerwiec ©2007 Aktualizacja: 20 Marzec, 2016